• Zwroty i reklamacje

Zwroty

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: biuro@ammoffice.pl. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Szczegółuy dotyczące zwrotu zostały określone w Regulaminie Sklepu.


Reklamacje

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: biuro@ammoffice.pl. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres firmy.

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Sklepu.